Regenwater

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen

VLARIO • 30 oktober 2017

De goede werking van infiltratievoorzieningen, is heel cruciaal om aan de vooropgestelde doelstellingen van “integraal waterbeheer” en “voorkoming van wateroverlast” te kunnen voldoen: buffering, infiltratie en vertraagde waterafvoer. Wanneer de infiltratiewerking slecht werkt, heeft dit meestal ook een negatieve invloed op de bufferingscapaciteit (er blijft water in infiltratievoorziening staan) en de werking (frequentie) van noodoverstorten naar gracht of riolering (te frequent overstorten van water). De investeringen voor infiltratie en het vertraagd afvoeren van hemelwater schieten dan hun doel voorbij en zijn nutteloos.

Om de goede werking van infiltratievoorzieningen in de tijd te waarborgen wil de handleiding 'Richtlijnen Ondergrondse Infiltratievoorzieningen' richtlijnen en aanbevelingen voor de opdrachtgever, bouwheer, beheerder en ontwerper aanreiken waaraan een goed ondergronds infiltratiesysteem met inbegrip van de voorbehandelingssystemen moet voldoen inzake werking, ontwerpvoorwaarden (buffering, infiltratie en afvoerbeperking), materiaaleigenschappen, uitvoering, onderhoud en goed beheer.

 

De Richtlijnen Ondergrondse Infiltratievoorzieningen – verder afgekort tot ROI – is van toepassing voor zowel een aanleg op private percelen als een aanleg op het publiek domein of in de publieke ruimte.

 

In deze ROI zijn de teksten of tekstdelen voorafgegaan door een “(*)” niet van toepassing bij projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2.500m². Deze oppervlakte werd gekozen op basis van de Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater die buffering met vertraagde lozing oplegt vanaf 2.500 meter afwaterende oppervlakte.

 

Het document kan u hier downloaden.