Nieuws

Coördinatie en codificatie waterwetboek

Vlaamse Overheid • 19 juni 2018

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening en het decreet over de onteigening van algemeen nut wijzigt. Het is de bedoeling om de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen. In dit besluit gaat het over de regelgeving uit het decreet integraal waterbeleid, het Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en de artikelen over de heffingsregeling uit het Grondwaterdecreet. De rest van het Grondwaterdecreet wordt in een afzonderlijk regelgevend project herzien.