Waterrobuust bouwen

Ophogen van grond: aandachtspunten bij een terpgebouw

Ir.-Arch. Julie Alboort • 25 januari 2023

Wil je een woning beschermen tegen de gevolgen van een overstroming? Dan kun je het terrein of maaiveld ophogen. Deze verhoging van het landschap noemen we een terp. Het concept is eenvoudig, maar heeft ook nadelen. Zo dreig je het overstromingsprobleem te 'verleggen' naar lager geleden gebieden. Overweeg je toch een terpgebouw? Check dan onze aandachtspunten.

Terpgebouw?

Voor een terpgebouw wordt het terrein of maaiveld opgehoogd. Daardoor overstroomt de constructie niet en ondervindt ze geen hinder door wateroverlast.

 

Een nadeel van dit concept is dat de ophoging van het terrein kostbare ruimte voor water inneemt. Die 'verloren' ruimte moet je elders op het terrein compenseren.

 

Als je een helling creëert, wordt het hemelwater afgeleid naar lager gelegen terreinen. En zo dreig je de overstromingsproblematiek te verleggen.

 

Structuur

De structuur van een terpgebouw vereist geen specifieke aandacht. Het terpgebouw kun je opbouwen als een traditioneel gebouw.

 

Technieken

Ook de technieken kunnen op de traditionele manier worden aangelegd, zonder extra aandachtspunten.

 

Waterrobuuste maatregelen bij een terpgebouw?

Er zijn geen extra waterrobuuste maatregelen nodig om het terpgebouw te beschermen tegen overstromingen.

 

De ruimte voor water die het maaiveld of het gebouw inneemt, moet ergens anders op het terrein worden gecompenseerd.

 

Toepassingsgebied

Het concept van het terpgebouw kan worden toegepast voor nieuwbouwprojecten in overstromingsgebied. Al geniet deze strategie niet de voorkeur, want het terrein moet worden opgehoogd. Zo gaat kostbare ruimte verloren. 

 

Deze bouwmethode is daarnaast enkel geschikt voor gebieden waar geen belangrijke stroming van water is, aangezien hierdoor meer water naar naastliggende percelen gestuwd wordt.

 

De ruimte voor water die wordt ingenomen, moet ergens anders op het terrein worden gecompenseerd. Je kan bijvoorbeeld op het perceel eenzelfde volume afgraven boven de hoogste grondwaterstand. Je moet er daarnaast over waken dat de oppervlakte overstromingsgebied constant blijft.

Terpgebouw: SWOT-analyse

 

Strenghts

  • Het gebouw ondervindt geen hinder bij een overstroming.
  • Er is geen aangepaste fundering of bouwwijze nodig.

 

Weaknesses

  • Er wordt waardevolle ruimte voor water ingenomen, zodat de overstromingsproblematiek wordt verlegd naar lager gelegen terreinen.
  • Niet altijd mogelijk om op het eigen perceel ook effectief te compenseren.

 

Opportunities

  • Het gaat om een dynamische omgevingsaanleg, waarin een evenwicht wordt gezocht tussen de ophoging en verlagingen waar het water kan worden opgevangen.

 

Threats

  • Het gaat om een statische vorm van bouwen. Overstromingen blijven onvoorspelbaar. Zal het voorziene peil op termijn volstaan?