In juni 2016 werden de eerste BENOR-certificaten voor kunststof infiltratie- en bufferkratten uitgereikt. Door middel van het BENOR-merk wordt bevestigd dat deze voldoen aan de eisen die werden vastgelegd in het Belgische normontwerp prNBN T42-606: “Kunststofleidingsystemen – Polypropyleen (PP) kratten voor infiltratie en buffering van water – Eisen en beproevingsmethoden” en de bepalingen van het BENOR-toepassingsreglement BB 653 dat dient als basis voor de certificatie.

De aanzet tot certificatie van deze kratten was de vraag naar meer zekerheid over de kwaliteit van de geleverde producten door de bouwheren in de openbare rioleringssector. De certificatie van de kratten wordt beschouwd als een eerste stap in de richting van de certificatie van het gehele systeem en eventueel ook de plaatsing hiervan.

 

De basis van de certificatie wordt gevormd door het Belgische normontwerp prNBN T42-606. Dit document werd opgesteld door de bevoegde Belgische normcommissie “E 155: kunststof- en leidingsystemen” die optreedt als nationale schaduwcommissie van de Europese Technische Commissie “CEN/TC 155: Plastics piping systems and ducting systems”. In deze commissie zijn zowel de opdrachtgevende besturen (rioolbeheerders), experten, labo’s als de fabrikanten vertegenwoordigd. Gezien de vraag naar certificatie en de vaststelling dat er op Europees niveau nog geen Europese norm beschikbaar was, werd besloten om een Belgisch normontwerp op te stellen.

 

Het normontwerp legt in eerste instantie het onderwerp en het toepassingsgebied vast. In dit geval betreft dit enkel de eisen die worden gesteld aan een individuele krat. Verder worden een aantal definities en algemene eisen gegeven om vervolgens over te gaan tot de kern van de zaak, zijnde de gestelde eisen. Hierbij maakt men een onderscheid tussen materiaaleisen (grondstof) en producteisen voor de krat. Voor wat betreft de grondstof werd momenteel enkel polypropyleen (PP) opgenomen. De proeven die op de grondstof dienen te worden uitgevoerd, omvatten identificatieproeven (oa. dichtheid, MFR, OIT) en een verouderingsproef (weerstand tegen inwendige waterdruk bij 95°C gedurende 1000h). De kratten zelf worden onderworpen aan een korte duur mechanische belasting en vervolgens een lange duur mechanische belasting. Bovendien dient elke fabrikant het langeduurgedrag onder belasting aan te tonen. Tot slot geeft de ontwerpnorm aan hoe de kratten dienen gemarkeerd te worden.

 

Op basis van dit normontwerp werd door BCCA vzw een BENOR-toepassingsreglement opgesteld. In dit toepassingsreglement wordt vastgelegd aan welke eisen het product en de fabrikant moeten voldoen, welke proeven dienen uitgevoerd te worden (initieel en in opvolging) en wat de controlefrequentie bij de fabrikant is. Een BENOR-certificatie omvat steeds een initieel onderzoek, gevolgd door toezicht na toekenning van het certificaat.

 

Het initieel onderzoek omvat 2 delen:

  • Een audit van de productiezetel: bedoeling is na te gaan of de betrokken fabrikant in staat is een product af te leveren dat voldoet aan de gevraagde kwaliteit en dat er een waarborg bestaat dat deze kwaliteit ook in de tijd gehandhaafd kan blijven. Tijdens deze audit komen zowel technische als organisatorische aspecten aan bod. Productie- en beproevingsmiddelen worden geëvalueerd. Voor wat betreft het organisatorische luik wordt de ISO 9001 als basis gebruikt.
  • Een beproeving van het product: op monsters, genomen in de desbetreffende productiezetel, worden een aantal initiële proeven uitgevoerd. Enkel externe, geaccrediteerde laboratoria komen in aanmerking voor het uitvoeren van deze proeven.

 

Vervolgens worden de resultaten van het initieel onderzoek voorgelegd aan de leden van de certificatieraad. Deze zijn te beschouwen als een raad van deskundigen. Het is de certificatieraad die al dan niet een gunstig advies zal formuleren met betrekking tot het onderzochte dossier.

 

BCCA vzw is de certificatie-instelling voor BENOR binnen de sector van de kunststofleidingsystemen en certificeert reeds geruime tijd kunststofleidingsystemen voor riolering in PVC, PP en PE. In dat kader behandelt BCCA vzw ook de dossiers over de kunststof infiltratiekratten. Per dossier wordt er een gespecialiseerd personeelslid aangeduid die instaat voor de uitvoering van het initieel onderzoek en de rapportering naar de certificatieraad toe. De certificatieraad bestaat uit personeelsleden van BCCA vzw en externe deskundigen die onafhankelijk zijn van de fabrikanten. In geval van gunstig advies door de certificatieraad wordt het certificaat verleend door de directie van BCCA vzw en start de opvolging. Deze bestaat uit twee technische controles en één toezichtsaudit per jaar bij de fabrikant. Tevens worden er jaarlijks monsters genomen voor het uitvoeren van de voorziene proeven in een geaccrediteerd labo.

 

Onder BENOR zijn er in België momenteel twee fabrikanten die een BENOR-certificaat verkregen hebben: Wavin (Q-Bic) en Dyka (Rainbox 3S). Daarnaast zijn er nog een aantal aanvragen lopende.

Foto links: Wavin Q-Bic, Foto rechts: Dyka Rainbox 3S