Pesticiden mogen in Vlaanderen in principe sinds 2001 niet meer op het openbare domein gebruikt worden en in 2015 is een definitieve stop opgelegd voor alle openbare instellingen, en dit ter bescherming van het oppervlaktewater. Veel gemeenten en steden hebben al grote inspanningen geleverd om deze wetgeving te volgen. Toch kunnen (landschaps)architecten ook een belangrijke bijdrage leveren bij het streven naar een pesticidenvrij beheer. Het is immers mogelijk om, door een goed concept, een juiste keuze van materialen en een optimale detailafwerking, onkruidgroei bewust te integreren in de omgevingsaanleg of preventief te verminderen en zelfs te voorkomen van bij het ontwerp.

In dit artikel wordt ingegaan op de voornaamste preventieve maatregelen die genomen kunnen worden in het ontwerp en tijdens de uitvoering van verhardingen. Omdat voegen het meest vatbaar zijn voor onkruidgroei en vuilopstapeling, spitsen we ons in eerste instantie toe op kleinschalige elementen (halfopen verhardingen) zoals beton-straatstenen. Een extrapolatie naar andere verhardingen is echter mogelijk.

 

Preventieve maatregelen

 

Om onkruidgroei preventief te voorkomen of te verminderen dient men enerzijds rekening te houden met een aantal algemene aandachtspunten in de ontwerp- en uitvoeringsfase die een pesticidenvrij beheer zullen vergemakkelijken. Anderzijds kunnen ook een aantal specifieke keuzes voor de materialen in de opbouw van de verhardingen gemaakt worden uit het oogpunt van onkruidpreventie.

 

Alvorens het basisontwerp aan te vatten, kan de vraag gesteld worden of een verharding absoluut noodzakelijk is. Een verharding dient afgestemd te worden op de verwachte gebruiksintensiteit, de functionele eisen voor de toepassing en het straat- of omgevingsbeeld (eerder esthetisch). Uit deze overwegingen kan soms blijken dat een verhard oppervlak eigenlijk niet noodzakelijk is of dat eerder een ander soort verharding aangewezen is. Het is immers zo dat een betreden verharding veel minder gevoelig is voor onkruid dan een niet betreden verharding. Minder gebruikte paden of moeilijk te onderhouden verhardingen kunnen bijvoorbeeld door graspaden vervangen worden. Of er kan ook gekozen worden voor halfopen of open verhardingen waar enige plantengroei getolereerd wordt.

 

In sommige situaties is een verharding -uit functioneel en/of comfort-, esthetisch of ander oogpunt- toch noodzakelijk. Een belangrijke ontwerpkeuze hierbij is of de verharding volledig onkruidvrij moet zijn, of dat onkruidgroei getolereerd kan worden tussen de verharding. Dit zal een fundamenteel verschil maken in onderhoud en materiaalkeuze.

 

Bij het ontwerp en de uitvoering kunnen een aantal preventieve maatregelen worden genomen, om onkruidgroei tegen te gaan.

 

Algemene aandachtspunten in ontwerp en uitvoering

Voorkom contaminatie van de voegvullingen

 

Tot slot is het ook van belang contaminatie van de voegvulling als voedingsbodem voor onkruidgroei zo veel als mogelijk te voorkomen, ook in de ontwerpfase.

 

Dat kan onder meer door het vermijden van plaatsen waar de wind stilvalt zoals in opstaande randen en hoeken, zo weinig mogelijk niveauverschillen creëren, open ruimten in verhardingen correct afdichten, bijvoorbeeld door zorgvuldige afwerking rond obstakels en aan randen, keuze van de straatgoten, enz.

Specifieke materiaalkeuzen in de opbouw van de verharding

 

Een specifiek esthetisch effect kan nagestreefd worden door de keuzes die men maakt voor bepaalde materialen in de opbouw van de bestrating, zijnde voegvulling, straatlaag en straatsteensoort.

 

Algemeen kunnen we stellen dat er meer onkruidgroei zal optreden bij bredere voegen met vervuilde voegvullingen. Doorgaans treedt er ingeval van vervuilde voegvullingen, ook meer onkruidgroei op bij aanwezigheid van een gesloten straatlaag. Dit houdt wellicht verband met de hoeveelheid beschikbaar water voor de plant, welke negatief beïnvloed wordt door het hogere aandeel fijne deeltjes bij een gesloten straatlaag.

 

Tot slot kan ook de straatsteensoort een cruciale rol spelen, waarbij poreuze waterdoorlatende straatstenen vrij goed blijken te scoren. Men dient echter niet uit het oog te verliezen dat er ook een wisselwerking optreedt tussen straatlaag, voegvulling en vervuiling, en dat de gehele structuur (inclusief straatsteensoort) dient bekeken te worden in het kader van preventief onkruidbeheer.

 

Conclusies en vooruitzichten

 

Onkruidgroei kan op een kwalitatieve manier geïntegreerd worden in het omgevingsontwerp, door bewust te kiezen voor een ‘groener’ beeld. In sommige projecten is een onkruidbeheersing echter wenselijk.

Onkruidbeheer(sing) op verhardingen in kleinschalige elementen begint al vóór en tijdens de aanleg van de bestrating.

Smalle en goed gevulde voegen, de aanwezigheid van een waterdoorlatende straatlaag en een drainerende fundering beperken het risico op onkruidgroei.

Intensievere onkruidgroei bij bredere, met fijnkorrelig zand gevulde voegen wijst op het belang van een goede afwerking van de voegen en een geschikte keuze van het voegvullingsmateriaal. Een geïntegreerd onkruidbeheer met combinatie van zowel preventieve (ontwerp, uitvoering) als verschillende curatieve technieken is bovendien een absolute must.

 

Denk bij het ontwerpen en het aanleggen van een verharding onder meer hieraan om heel wat onkruidgroei preventief te vermijden:

  • Inpassing in het bestaande straatbeeld (groene ruimte, stadscentrum, etc.)
  • Afstemming op toekomstige onkruidbestrijding (bvb. toegankelijkheid machines)
  • Correct dimensionering (in functie van te verwachten belasting)
  • Afstemming op gebruiksintensiteit van de verharding
  • Doordachte keuze van voegvulling (aard, korrelverdeling) in combinatie met straatsteensoort (voegbreedte, -percentage) en straatlaag (open/gesloten)
  • Controle van de voegbreedte tijdens uitvoering
  • Afwerking aan de randen en/of rond obstakels; gepaste kantopsluiting
  • Voorkomen van vervuiling (bv. windstille plaatsen, opstaande randen)

 

 

Belangrijk hierbij is dat het gehele concept, d.w.z. de combinatie van straatsteensoort, voegvulling en straatlaag, bepalend zal zijn voor de latere onkruidgroei.

Nuttige links
VMM-Campagne Zonder is Gezonder

Meer info over pesticidenvrij beheer kan u terugvinden op de webpagina van de VMM-campagne 'Zonder is Gezonder'.

OCW-Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen

Meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden in de OCW-handleiding: A84/12 "Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen". Deze brochure kan u downloaden op de website van het OCW.