BTW in de bouw

Circulaire groendaken en -gevels

25 april 2017

Circulaire 2017/C/XX betreffende het btw-tarief dat van toepassing is op werken in onroerende staat met betrekking tot groendaken en –gevels

Deze circulaire bespreekt de toepasselijke btw-tarieven op handelingen met betrekking tot groendaken en –gevels. Ze formaliseert de bestaande administratieve doctrine, zonder deze te wijzigen.
Belasting over de toegevoegde waarde ; Btw-tarieven ; Groendaken en –gevels

FOD Financiën, XX.XX.XXXX
Algemene administratie van de Fiscaliteit – belasting over de toegevoegde waarde

1. OMSCHRIJVING VAN GROENDAKEN EN -GEVELS


1.1. Groendaken


Onder groendaken verstaat men de daken bedekt met een vegetatie en met de diverse lagen nodig voor de ontwikkeling ervan.


Men onderscheidt 3 types van groendaken:


type 1: het extensief dak of vegetatiedak, dat onder meer bestaat uit een relatief dunne substraatlaag (gewoonlijk minder dan 12 cm) voor ondiep gewortelde beplanting (mossen, vetplanten, grassen), vergt geen of weinig onderhoud en is doorgaans niet begaanbaar (tenzij voor nazicht);

 

type 2: het semi-intensief dak of lichte daktuin, dat onder meer bestaat uit een dikkere substraatlaag beplant met allerlei soorten vegetatie, met uitsluiting van grote bomen en struiken;

 

type 3: het intensief dak of daktuin, dat onder meer bestaat uit een dikke substraatlaag (in het algemeen meer dan 25 cm) beplant met allerlei soorten vegetatie en een versterkte dakstructuur vereist door het vrij aanzienlijk gewicht van het geheel.


1.2. Groengevels


Groengevels of verticale tuinen kunnen in principe verdeeld worden in 2 grote categorieën:


1. niet grond-gebonden groengevels: het gaat om gevels bestaande uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht. De modules worden door middel van een ophangsysteem bevestigd aan de woning of zijn een zelfdragend onderdeel van de gevel. De modules zijn verkrijgbaar in allerlei vormen, zoals bv. harde kunststof gevormde platen gevuld met substraat, metalen frames gevuld met substraat of steenwol, zakken of doeken van kunststof of holle metsel stenen. Een irrigatiesysteem zorgt voor de aanvoer van water en de nodige voedingsstoffen;

 

2. grond-gebonden groengevels: het gaat om gevels bestaande uit vegetatie die vooral vanaf de grond op een structuur (in hout, in metaal of in een ander materiaal) worden bevestigd aan de gevel of op enige afstand ervan.


2. TOEPASSELIJKE BTW-TARIEVEN


De onroerende handelingen beoogd in enerzijds de rubrieken XXXI (werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen), XXXII (privé-woningen voor gehandicapten), XXXIII (instellingen voor gehandicapten), XXXVI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid), XXXVII (afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden) en XXXVIII (renovatie en herstel van privéwoningen) van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20.07.1970 inzake btw-tarieven en anderzijds de rubrieken X (huisvesting in het kader van het sociaal beleid) en XI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid - Privé-initiatief), van tabel B van voormelde bijlage kunnen respectievelijk een verlaagd btw-tarief van 6 % of van 12 % genieten voor zover bepaalde voorwaarden zijn vervuld.


Die rubrieken voorzien evenwel dat het verlaagd btw-tarief in geen geval van toepassing is op onroerende handelingen die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en oprichten van afsluitingen.


Voor de toepassing van deze rubrieken met betrekking tot vegetatiewerkzaamheden van gebouwen is het dus belangrijk een onderscheid te maken tussen de handelingen die al dan niet kunnen worden beschouwd als betrekking hebbend op de eigenlijke woning.


Onroerende handelingen beoogd door rubriek XL (gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding) van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 kunnen onder bepaalde voorwaarden het verlaagd btw-tarief van 6 pct. genieten.


De bepalingen van die rubriek sluiten tuinaanleg niet uit. Bijgevolg moet voor de toepassing van die rubriek geen onderscheid gemaakt worden zodat alle erdoor voorziene werkzaamheden met betrekking tot alle typen groendaken en groengevels het verlaagd btw-tarief genieten, voor zover uiteraard de andere voorwaarden van die rubriek zijn voldaan.


2.1. Groendaken


De administratie oordeelt dat handelingen met betrekking tot extensieve groendaken (type 1) zoals beschreven onder titel 1.1., niet worden beoogd aangemerkt als bebouwingswerkzaamheden of tuinaanleg. Bijgevolg kunnen de werkzaamheden met betrekking tot die daken voor het geheel een van de verlaagde tarieven beoogd door de rubrieken opgesomd onder titel 2 genieten, voor zover uiteraard de andere voorwaarden voorzien in de voormelde rubrieken eveneens zijn voldaan.


Wat de andere types van groendaken daarentegen betreft (types 2 en 3), dienen de prijzen van de werken te worden uitgesplitst naargelang die betrekking hebben op:

 

  • de structuur van het dak, waaronder de draagstructuur, de waterdichting, de thermische isolatie, het dampscherm en de waterafvoer. Die werken kunnen een van de verlaagde tarieven beoogd door de rubrieken opgesomd onder titel 2 genieten, voor zover uiteraard de andere voorwaarden voorzien in de voormelde rubrieken eveneens zijn voldaan;
  • de beplanting van de vegetatie, met name deze met betrekking tot de drainage-, de filtreer-, en de substraatlaag en de planten. Deze werken zijn werken in onroerende staat die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning

 

Deze werken kunnen het verlaagd btw-tarief beoogd door rubriek XL van tabel A genieten, maar zijn uitgesloten van de overige rubrieken opgesomd onder titel 2. Uitgezonderd de toepassing van rubriek XL van tabel A zijn deze werken bijgevolg onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 pct.

 

2.2. Groengevels


De realisatiewerken van een groengevel worden beschouwd als betrekking hebbend op de eigenlijke woning, op dezelfde manier als pleister- of andere gevelbekleding aan de buitenkant van het gebouw, wanneer ze de plaatsing van een permanente structuur van een zeker belang vereisen die op een duurzame wijze wordt vastgehecht aan de muur van het gebouw.
Dit impliceert dat de werken met betrekking tot die gevels voor het geheel een van de verlaagde tarieven beoogd door de rubrieken opgesomd onder titel 2 genieten, voor zover uiteraard de andere voorwaarden voorzien in de voormelde rubrieken eveneens zijn voldaan.
Het louter planten aan de voet van een muur van klimplanten zoals, bijvoorbeeld klimop, wilde wingerd, clematis of kamperfoelie, zelfs wanneer dat het plaatsen van een eenvoudige structuur omvat, een klimhulp zoals trellis, is daarentegen geen handeling die een verlaagd btw-tarief kan genieten.
Interne ref.: E.T.130.218

Bronnen
  • Unizo