Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater

Ir.-Arch. Julie Alboort • 18 augustus 2016

Europese Kaderrichtlijn Water

 

Wanneer:

Van kracht sinds 22 december 2000


Wat:

Europese regelgeving

- Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water

- Integrale aanpak door uniform waterbeleid in heel de EU

- Wettelijk kader voor de bescherming van grond- en oppervlaktewater
 

Doel:

Goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater tegen 2015
- De watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen

- De gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken

- Lidstaten verplichten duurzaam om te springen met water
 

Hoe:

Stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma's
- Lidstaten worden verplicht duurzaam met water om te gaan en moeten hiertoe per stroomgebied Beheerplannen opstellen.

- Via de plannen worden doelstellingen vastgelegd en maatregelen genomen om de doelstellingen te bereiken
 

In Vlaanderen vertaald in het Decreet Integraal Waterbeleid.

Europese overstromingsrichtlijn

 

Wanneer:

Van kracht sinds 2007

 

Wat:

Europese regelgeving

- Vernieuwde aanpak om de negatieve gevolgen van overstromingen te beperken

- Accent op geïntegreerd risicobeheer met aandacht voor preventie, protectie en paraatheid

 

Doel:

Negatieve gevolgen van overstromingen te beperken

 

Hoe:

Overstromingsbeheerkaarten

- Lidstaten worden verplicht om de gebieden in kaart te brengen waar zich overstromingen kunnen voordoen

- Lidstaten stellen hiertoe overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op als basis voor de overstromingsrisicobeheerplannen

- Via de beheerplannen worden doelstellingen vastgelegd en maatregelen genomen om de overstromingsrisico's te beperken en de bevolking, economie, ecosystemen en cultureel erfgoed te beschermen

 

In 2010 geïntegreerd in het Decreet Integraal Waterbeleid.

Decreet Integraal Waterbeleid


Wanneer:

Van kracht sinds 24 november 2003 - Wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 is van kracht sinds 11 oktober 2013


Wat:

Hoeksteen van het integraal waterbeleid in Vlaanderen
- Zet de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Overstromingsrichtlijn om in Vlaamse wetgeving

- Breidt uit met aspecten van oppervlaktewaterkwantiteit, waterbodems en overstromingsrisico’s


Kerngedachte: 

Het herstel, het behoud, de ontwikkeling en het duurzame gebruik van het watersysteem

 

Motor:

VMM en CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid)


Beleidsinstrumenten:

De watertoets, Signaalgebieden, Informatieplicht, Afgebakende overstromingsgebieden, Oeverzones, Financiële instrumenten.

 

Uitvoeringsbesluiten:

(concretiseren van organisatorische en instrumentele aspecten via (uitvoerings)besluiten)

- Besluit van 9 september 2005: geografische afbakening van stroomgebieden, bekkens en deelbekens en regelt de werking van de overlegstructuren van het integraal waterbeleid: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren.

- Besluit van 20 juli 2006: bevat nadere regels voor de toepassing van de watertoets en voor de adviesprocedure bij de watertoets.

- Besluit van 24 juli 2009: nadere regels voor de financiële instrumenten van het decreet: de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoop- en vergoedingsplicht, en het bevat de procedure voor de tussentijdse afbakening van de overstromingsgebieden.

 

Wijzigingsdecreet (2013):

Vereenvoudiging en transparantie van de planning, overlegstructuren en procedures van het Integraal Waterbeleid.

Code Goede Praktijk voor Rioleringssystemen

 

Wanneer:

Van kracht sinds 1996 - Herziening op 20 augustus 2012

 

Wat: 

De handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders, gemeenten en studiebureaus bij het ontwerp van rioleringsinfrastructuur

- Van toepassing op het openbaar domein

 

Inhoud:

Juridisch kader, afwateringssystemen, bronmaatregelen, DWA-systemen, Ontwerpneerslag, Dimensionering, Overstortemissies, zuiveringsinstallaties, onderhoud.

Vlarem II

 

Vlarem = Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning:

 

Wat:

Uitvoeringsbesluit van het Vlaams Milieuvergunningsdecreet
- Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse ‘Wet Algemene bepalingen Milieuhygiëne’
- 2 delen: Vlarem I en Vlarem II


Vlarem II (Vlaamse milieureglementering):

 

Wanneer:

Van kracht sinds 1 augustus 2008

 

Wat:

Regelt de manier waarop hemelwater en afvalwater moeten worden afgevoerd bij woningen.

                  - Maximaal aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels

                  - Optimale afkoppeling va private woningen

Stedenbouwkundige verordeningen

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake Hemelwater (GSV Hemelwater):

Wanneer:

Van kracht sinds 29 juni 1999 – Gewijzigd in 2004 - Nieuwe verordening goedgekeurd op 5 juli 2013 en in werking getreden op 1 januari 2014.

 

Uitgangspunten:

- Vertraagde afvoer hemelwater door driestapstrategie 'Vasthouden, bufferen en afvoeren'

- Scheiden van afval- en hemelwater

 

Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen:

Wat:

Lokale instanties kunnen bijkomende regels opleggen

- Altijd nagaan indien lokaal strengere verordeningen van kracht zijn.

- De provincie Vlaams-Brabant heeft een eigen provinciale stedenbouwkundige verordening.

Zoneringsbesluit

 

Wanneer: 

Van kracht sinds 10 maart 2006

 

Wat: 

- Definitieve zoneringsplannen met onderverdeling in 4 zones:

          - Centraal Gebied

          - Collectief geoptimaliseerd buitengebied

          - Collectief te optimaliseren buitengebied

          - Individueel te optimaliseren buitengebied

- Opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP)

Algemeen Waterverkoopreglement

 

zie Hoofdstuk 'Algemeen Waterverkoopreglement en keuringen'.