Helpdesk

Waterrobuust bouwen: berekening bouwvolume zonevreemde woning

Betreft de opmaak van een dossier voor de herbouw van een zonevreemde woning. Het perceel is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied cfr. de Watertoetskaart, maar heeft in het verleden te kampen gehad met wateroverlast. Wij zouden de woning daarom verhoogd willen bouwen op kolommen of op een overstroombare kruipkelder. Het bouwvolume wordt volgens de regelgeving mbt zonevreemde woningen beperkt tot 1000m³. Hoe wordt dit bouwvolume berekend? Is dit inclusief/exclusief de verhoogde zone op kolommen of de overstroombare kruipkelder?


De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definieert het begrip bouwvolume als volgt:

"het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld;"

Noch de verhoogde zone op palen, noch overstroombare kelder (onder het maaiveld) moeten worden meegeteld – ommuurde overstroombare delen boven het maaiveld wel. (Ruimte Vlaanderen)


8 juni 2016 

faq