Helpdesk

afkoppelen van hemelwater

Wij willen het hemelwater niet aansluiten op de riolering/waterloop. Mag dat en moeten wij dan voldoen aan de hemelwaterverordening?


Vallen buiten de verordening ...

Alle verharde oppervlaktes die rechtstreeks afwateren naar het omliggende maaiveld hoef je niet mee te rekenen voor de verordening. 

 

Je vindt dit terug op pagina 5 van het Technisch achtergronddocument van de verordening:

Bepaalde (delen van) constructies of verhardingen vallen buiten de bepalingen van de verordening:

  • Wanneer het hemelwater dat op (een deel van) de nieuwe constructie of verharding valt, op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert. In dit geval wordt het hemelwater immers niet opgevangen en afgevoerd. Er zijn dus meestal geen goten of buizen aanwezig. Een paar voorbeelden: tuinhuis zonder dakgoten, waterdoorlatende verharding (in grastegels, dolomiet of grind), tuinpad, waarbij het water ernaast in het gazon loopt. Opgelet: wanneer u kiest voor een dergelijke oplossing, moet u ervoor zorgen dat u geen wateroverlast op percelen van buren kan veroorzaken!
  • (...)

 

Voorzie je wel hemelwaterafvoeren?

Dan geldt het volgende ... 

 

Doorgaans wordt in de vergunning bepaald of een aansluiting naar de riolering verplicht is. De voorwaarden van de vergunning zijn steeds doorslaggevend. Als de lokale overheid een overstortbeveiliging oplegt naar de openbare riolering/waterloop, dan zul je niet anders kunnen dan die ook voorzien.

 

Overstort niet wenselijk?

Maar wat als je vindt dat er geen overstort nodig is, omdat al het water ter plaatse geïnfiltreerd wordt? Dan moet je dit aantonen met berekeningen. Een ruwe inschatting volstaat niet. Je moet dit staven met voldoende buffervolume (bv. 450m³/ha) en een voldoende infiltreerbare bodem (met bodemattesten en infiltratieproef). De lokale overheid en de rioolbeheerder zullen vervolgens de voor- en nadelen afwegen om de afkoppeling toe te staan.

 

Regenwaterhergebruik

Zélfs als er ter plaatse geïnfiltreerd wordt, kan de lokale overheid je verplichten om regenwater te hergebruiken. In dit geval moet je het wettelijk bepaalde hergebruik voorzien. Je kan vragen om dit niet te doen, omdat er geen of weinig hergebruik mogelijk is en je het water volledig ter plaatse infiltreert. Maar ook dat moet je aantonen met een berekening. Het is aan de lokale overheid om dit goed of af te keuren, afhankelijk van de situatie.

 

In elk geval ga je dus best in overleg de gemeentediensten.

 

(Ir.-arch. Silvia De Nolf, adviseur studiedienst NAV)


12 december 2022 

faq