Helpdesk

uitzondering op hemelwaterverordening

Als ál het hemelwater correct wordt gescheiden en geïnfiltreerd op het eigen perceel, zonder overloop naar de riolering, moeten we dan nog voldoen aan alle voorwaarden van de hemelwaterverordening?


De voorwaarden van de vergunning zijn steeds doorslaggevend. Als de lokale overheid een overstortbeveiliging oplegt naar de openbare riolering/waterloop, dan zul je niet anders kunnen dan die ook voorzien.

 

Als je aangeeft dat er geen overstort nodig is, omdat al het water ter plaatse geïnfiltreerd wordt, dan moet je dit ook aantonen met berekeningen. Het is niet voldoende om een ruwe inschatting te maken. Je moet dit staven met voldoende buffervolume (bv. 450m³/ha) en een voldoende infiltreerbare bodem (met bodemattesten en infiltratieproef). De lokale overheid en de rioolbeheerder zullen dan de voor- en nadelen afwegen om de afkoppeling eventueel toe te staan.

 

Als je ter plaatse infiltreert, ontslaat dit je niet van de verplichting tot regenwaterhergebruik. Je moet wel degelijk het wettelijk bepaalde hergebruik voorzien. Het is mogelijk om daar een afwijking op aan te vragen, omdat er geen of weinig hergebruik mogelijk is, en je bovendien het water volledig ter plaatse infiltreert. Maar ook dat zul je moeten aantonen met een berekening. Het is aan de lokale overheid om deze afwijking goed of af te keuren, afhankelijk van de situatie.

 

Er is wel een uitzondering op de hemelwaterverordening waar je eventueel gebruik van kan maken: 

 

Bepaalde (delen van) constructies of verhardingen vallen buiten de bepalingen van de verordening: wanneer het hemelwater dat op (een deel van) de nieuwe constructie of verharding valt, op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert. In dit geval wordt het hemelwater immers niet opgevangen en afgevoerd. Er zijn dus geen goten of buizen aanwezig. Een paar voorbeelden: tuinhuis zonder dakgoten, waterdoorlatende verharding (in grastegels, dolomiet of grind), tuinpad, waarbij het water ernaast in het gazon loopt. Opgelet: wanneer je kiest voor een dergelijke oplossing, moet je ervoor zorgen dat je geen wateroverlast op percelen van buren kan veroorzaken!

 

(Ir-arch. Silvia De Nolf, adviseur studiedienst NAV)


16 januari 2023 

faq