Helpdesk

Afkoppelen RWA-DWA: afvoer verhardingen op een bedrijventerrein

Wij voorzien de aanleg van een laadkade bij een magazijn. De laadkade wordt aangelegd op maaiveldniveau in niet-waterdoorlatende verharding en zal uitsluitend door vrachtwagens gebruikt worden. Dient het hemelwater dat op deze kade valt beschouwd te worden als afvalwater of kan de afvoer aangesloten worden op het RWA-tracé mits een gepaste voorbehandeling? Mag de laadkade afwateren naar de straat of zijn we verplicht op eigen terrein af te wateren?


De aansluiting op het RWA- of op het DWA-tracé dient geval per geval (bedrijf per bedrijf) bekeken te worden. Situaties kunnen immers zeer verschillend zijn naargelang de activiteiten die er plaats vinden.

U kan best contact opnemen met de vergunningverlenende overheid om deze situatie te bespreken. Het is bv. relevant wat er wordt opgeslagen in het magazijn. Ook voor de vraag waar naartoe met het hemelwater van de losplaats kan u zich best richten tot de rioolbeheerder/gemeente.(VMM)


8 juni 2016 

faq