Helpdesk

Afvalwater: aansluiting overloop IBA

Wij breiden een woning uit in buitengebied. Aangezien de uitbreiding groter is dan 40m², valt het project onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater. Het hemelwater wordt conform de GSV hemelwater aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de infiltratievoorziening wordt aangesloten op een verderop gelegen beek. Het afvalwater wordt aangesloten op een IBA. Momenteel is voorzien om de overloop van de IBA afzonderlijk aan te sluiten op de verderop gelegen beek. Mag de overloop van de IBA eventueel aangesloten worden op de infiltratievoorziening?


De lozing van het effluent van een IBA is gebonden aan enkele voorwaarden, beschreven in artikel 6.9.2. uit Vlarem II. Indien een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater in de buurt is moet het daarop aangesloten worden. Slechts als de beschreven afstandsregels het toelaten kan men gaan lozen via een besterfput. Een van de voorwaarden waaraan dergelijke besterfput moet voldoen is: geen overloop hebben. De infiltratievoorziening heeft wel degelijk een overloop. Bovendien moet conform de GSV het hemelwater ook minstens tot aan het lozingspunt gescheiden zijn van het afvalwater.

Het is dus niet toegelaten om het effluent van een IBA op een infiltratie voorziening voor hemelwater te lozen. Een aparte afvoer naar het oppervlaktewater, zoals voorzien is, is hier (ook technisch) de beste oplossing.(VMM)


8 juni 2016 

faq