Project

Project?

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Het project werd in 2013 in het leven geroepen door NAV, netwerk architecten vlaanderen, en wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.


De ondersteuning binnen het project gebeurt via een helpdesk voor architecten, informatieverspreiding via geschreven en digitale media en de organisatie van infosessies, cursussen en congressen. In het kader van het project worden verschillende hulpmiddelen voor de sector ontwikkeld, zoals rekenvoorbeelden en tools.


Consulent Waterbewust bouwen, Ir-Architect Julie Alboort treedt binnen het project op als intermediair tussen de sector van architecten en ontwerpers, en de Vlaamse overheid. Het is haar taak om vanuit de praktijkervaring mee te zoeken naar oplossingen voor beleidsvraagstukken inzake waterbewust bouwen.

 

Kader

Vlaanderen wil zich voorbereiden op en weerbaar maken tegen de klimaatverandering. De wetenschappelijke voorspelling is dat we te maken gaan krijgen met een temperatuurstijging, drogere zomers (met felle buien), nattere winters en een stijging van de zeespiegel. Bovendien is Vlaanderen erg kwetsbaar voor wateroverlast door de dichte bebouwing en de vele gebouwen in overstroombare gebieden. Om het overstromingsrisico te beperken en schade aan woningen en gebouwen te voorkomen, zal Vlaanderen in de toekomst waterrobuuster moeten bouwen.

 

Thema’s

De thema’s waarrond gewerkt wordt binnen het project komen voort uit vragen en problematieken van de bouwsector, en worden afgestemd op de thema’s waarrond de Vlaamse Overheid wenst te communiceren.

Aanspreekpunt?

Aanspreekpunt voor het project is Ir.-Arch. SIlvia De Nolf. In de uitvoering wordt ze bijgestaan door een expertenteam, een stuurgroep en kan ze beroep doen op de logistieke diensten van NAV.


Alle architecten die aangesloten zijn bij het NAV kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

Adviseur studiedienst - algemeen
Ir.-Arch. SIlvia De Nolf
helpdesk@nav.be