Nieuws

Machtigingsdecreet coördinatie en codificatie waterwetboek

19 maart 2018

Naast het Decreet Integraal Waterbeleid bestaat de milieuregelgeving met betrekking tot water uit vier andere wetgevende teksten en de respectieve uitvoeringsbesluiten. Het is dan ook nuttig om deze teksten samen te bundelen in één waterwetboek. Daarvoor wordt het Decreet Integraal Waterbeleid uitgebreid met vier nieuwe titels.

De teksten die betrekking hebben op drinkwatervoorziening en saneringsinfrastructuur, worden ondergebracht in titel II ‘Beheer van de waterketen’. In titel III ‘Beheer van het watersysteem’ horen de teksten voor het grondwaterbeheer en het beheer van de onbevaarbare waterlopen thuis. De heffingen en andere financiële bepalingen worden ondergebracht in titel IV ‘Financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid’. In titel V ‘Strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving’ worden de teksten opgenomen die betrekking hebben op de handhaving van de regelgeving.

Om vier wetgevende teksten samen te voegen met een reeds bestaand decreet, is een codificatie nodig. De meeste van deze teksten werden al meerdere keren gewijzigd, zodat ook een coördinatie van de betrokken regelgeving noodzakelijk is. De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed dat dit regelt.

 

Minaraad en SERV werden om advies gevraagd over het voorontwerp van machtigingsdecreet aangaande de coördinatie en codificatie van de waterwetgeving. Zij beslisten tot een gezamenlijk advies. De Raden verwelkomen het initiatief, vinden het terecht dat een deadline wordt bepaald en zijn akkoord met de integratie in het Decreet Integraal Waterbeleid via een uitbreiding met vier nieuwe hoofdstukken.

Ze wijzen op het ontbreken van bepaalde delen van de waterwetgeving die deels later in (een) nieuwe procedure(s) moeten leiden tot een volledig waterwetboek. Maar de captatie van oppervlaktewater zou beter in de voorliggende machtiging meegenomen worden. De Raden vragen ook duidelijkheid voor het geval inconsequenties tussen wetten en decreten zouden opduiken. Ze vragen ook een duidelijke motivatie en documentatie van de coördinatie.

 

De Raden stemmen ook in met de inhoudelijke wijzigingen die bij decreet met de machtiging worden doorgevoerd, mits een controle op correctheid en volledigheid en mits een aantal concrete bijstellingen.