Sinds 1 januari 2021 werd de huidige keuring van de afvoer voor afval-en regenwater en de waterinstallaties aangepast en uitgebreid. Een keuring is sinds dan ook verplicht o.a. bij de eerste ingebruikname en bij belangrijke wijzigingen voor de privéwaterafvoer (afvoer voor afval- en regenwater) en voor alle aanwezige waterinstallaties: de binneninstallatie, de installatie tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2021 wordt gekeurd:

 • de privéwaterafvoer (de afvoer voor afvalwater en regenwater)
 • de binneninstallatie 
 • de niet-aangesloten binneninstallatie (NIEUW)
 • de installatie tweedecircuitwater  (NIEUW)

 

Keuring privéwaterafvoer

De keurder controleert of de riolering op privéterrein mag, moet of niet kan aangesloten worden op de riolering  in de straat of op de IBA. Hij houdt daarbij rekening met verordeningen en eventuele vergunningsaanvragen.

Worden gecontroleerd: 

 • of regen- en afvalwater wordt gescheiden op privéterrein
 • of de afvoer van afvalwater volgens de wet gebeurt
 • of het regenwater volgens de wet wordt opgevangen, hergebruikt, geïnfiltreerd en afgevoerd

Meer info over wat er precies verandert vind je via deze link.

 

Keuring binneninstallatie

De binneninstallatie wordt gebruikt voor drinkwatertoepassingen en wordt aangesloten op het openbaar waternetwerk. De keurder controleert het leidingnet en of de hierop aangesloten toestellen correct en reglementair geïnstalleerd zijn om kwaliteitsproblemen door terugstroming te voorkomen.

Hij kijkt na of de binneninstallatie:

 • aansluitingsconform is en dus aangesloten kan worden op het openbaar waternetwerk zonder risico op vervuiling vanuit de binneninstallatie. Als installateur zorg je ervoor dat er geen risico’s zijn op kwaliteitsproblemen naar het openbaar waternetwerk.
 • gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen in de binneninstallatie (bv. vanuit de cv-ketel of een ander toestel)

De Europese norm voor de preventie van kwaliteitsproblemen na terugstroming (EN 1717), vertaald in het Belgaqua-repertorium, blijft het uitgangspunt.

 

Keuring niet-aangesloten binneninstallatie

Een niet-aangesloten binneninstallatie is een binneninstallatie voor water bestemd voor menselijke consumptie uit een private waterwinning. Ze wordt niet aangesloten op het openbaar waternetwerk. Via de keuring wordt nagegaan of:

 • de niet-aangesloten binneninstallatie gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen in de niet-aangesloten binneninstallatie (bv. vanuit een toestel)
 • er geen verbinding is met de binneninstallatie aangesloten op drinkwater van de waterleverancier

 

Keuring tweedecircuitwater

Ook de installatie voor tweedecircuitwater, die uitsluitend gebruikt wordt voor toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is, wordt nu gekeurd. De keurder kijkt na of het tweedecircuitwater:

 • in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie
 • niet gebruikt wordt als drinkwater (geldt sinds 2002). Het mag wel gebruikt worden om te poetsen, planten water te geven, het toilet door te spoelen …
 • dat er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen. Bv. plaatsen van een pictogram en/of tekst “GEEN DRINKBAAR WATER”.

Meer info over wat er precies verandert voor de waterinstallaties vind je via deze link.

 

Wanneer keuren?

Een keuring is, o.a., verplicht bij elke eerste ingebruikname en voor de waterinstallaties ook bij een belangrijke wijzigingen. Sinds 1 januari 2021 wordt gekeurd volgens de nieuwe wetgeving. 

Meer duiding over wanneer een keuring verplicht is.

 

Uitvoeringsplan en inventaris van de te keuren installatie

Bij een keuring is de klant verplicht een uitvoeringsplan en inventaris van de te keuren installatie met de nodige bewijsstukken ter beschikking te stellen aan de keurder. Het is als installateur of ontwerper belangrijk dat je de klant een correct uitvoeringsplan en inventaris bezorgt.

 

Een niet-conform attest! Wat nu?

De reglementering streeft maximale conformiteit na.  Wordt een installatie afgekeurd, dan moeten in het niet-conforme attest vermelde aanpassingen gebeuren.  Een herkeuring gaat na of de installatie na de aanpassingen conform is.

Wordt de installatie afgekeurd en is ze al in gebruik, dan moeten de aanpassingen binnen een bepaalde termijn gebeuren.  Gebeurt dat niet, dan kan een afsluiting worden aangevraagd en wordt het dossier overgemaakt aan de handhavende overheid.

Wat zegt de wetgeving?

 

De keuring is opgelegd sinds 1 juli 2011 in het Algemeen Waterverkoopreglement. Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen. Nadere regels voor de keuring zijn bepaald in het ministerieel besluit keuring van 28 juni 2011.

De rioolbeheerder staat in voor de organisatie van de keuring. Vlario is geaccrediteerd voor ISO/IEC17020 voor de keuring privé-waterafvoer. Vlario biedt kwaliteitborging en volgt de keurders nauw op. De keuringen worden digitaal bijgehouden in de databank waartoe gemeenten/rioolbeheerder toegang hebben.

Alle keuringen dienen georganiseerd en uitgevoerd te worden volgens de ISO/IEC 17020. VLARIO is hiervoor reeds geaccrediteerd door Belac.

 

Rioolbeheerders kunnen ervoor kiezen dat de keuringen uitgevoerd dienen te worden door een VLARIO-keurder om te kunnen genieten van de voordelen die het KPR-systeem te bieden heeft. Een gemeentelijke rioolbeheerder kan dit bv. opleggen via een gemeentelijk reglement.

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen.

 

Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

 1. bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 2. bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
 3. nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
 4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
 5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.

 

Bij een afkoppelingsproject mag vanaf 2021 dus ook een bestaande keuring (type nieuwbouw/herbouw) aanvaard worden als deze niet ouder is dan 5 jaar.

 

Of een keuring al dan niet conform is wordt vastgelegd in het ministerieel besluit aan de hand van stroomschema’s. De correcte interpretatie van deze schema’s zullen later op de website van VLARIO verduidelijkt worden en komen overeen met de richtlijnen voor de keurders. Volgende criteria zullen vanaf 2021 bijkomend afgekeurd worden bij een keuring nieuwbouw/herbouw:

 

 1. De afwezigheid van de infiltratievoorziening (indien verplicht volgens de GSV Hemelwater en enkel bij een keuring nieuwbouw/herbouw)
 2. De afwezigheid van een buffervoorziening (indien verplicht volgens de GSV Hemelwater en enkel bij een keuring nieuwbouw/herbouw)
 3. De afwezigheid van een septische put voor fecaal water, indien verplicht door de gemeente in centraal gebied/collectief te optimaliseren buitengebied (enkel indien opgenomen in een gemeenteraadsbeslissing en kenbaar gemaakt aan VLARIO)

 

De dimensionering van de rioleringsonderdelen, overloop, huisaansluitingen,… zullen blijvend geïnventariseerd worden op het keuringsformulier maar leiden ook in de nieuwe keuring nog steeds niet tot afkeur. Daarom introduceerde VLARIO in 2016 reeds het oranje attest, dat deze aandachtspunten mee vermeld op het keuringsattest, zodat de gemeenten/rioolbeheerders hier verder mee aan de slag kunnen en de klant hier ook van op de hoogte is.

 

Keuringsattesten dienen digitaal gearchiveerd te worden. Er zal ook een koppeling gemaakt worden met de woningpas.

VLARIO KPR-systeem komt nieuwe verantwoordelijkheden rioolbeheerders tegenmoet

VLARIO ontwikkelde een databank, genaamd het KPR-systeem (Keuring Privé Riolering), die de gemeenten/rioolbeheerders ontzorgen en helpen bij hun taken. Vanaf 2021 worden er bijkomende verantwoordelijkheden opgelegd aan de rioolbeheerders. Het systeem van Vlario wordt momenteel uitgebreid om de rioolbeheerders te ondersteunen bij hun nieuwe verantwoordelijkheden.

 

Vanaf 2021 dient de keurder het keuringsattest te bezorgen aan de rioolbeheerder. Via de KPR-databank van VLARIO kan de rioolbeheerder of gemeente deze keuringen voor zijn werkingsgebied rechtstreeks raadplegen en opvolgen.

 

De rioolbeheerder heeft vanaf 2021 ook een informatieplicht aan de betrokken gemeenten om door te geven welke keuringen, na een bepaalde hersteltermijn, niet conform zijn alsook niet uitgevoerde keuringen.

 

Op het keuringsformulier dienen herstelmaatregelen en een hersteltermijn opgenomen te worden. Dit betekent dat de klant/titularis concreet geïnformeerd dient te worden over hetgeen ‘niet-conform’ is, alsook de termijn waarbinnen hij dit dient recht te zetten en dus een herkeuring aan te vragen. De herstelmaatregelen doen geen uitspraak hoe de aanpassing dient te gebeuren, enkel wat er niet conform is, en dus aangepast dient te worden. Deze hersteltermijn zal vastgelegd worden op 60 dagen via het ministerieel besluit. Deze herstelmaatregelen zijn nu reeds ingevoerd op het keuringsattest van VLARIO.

Opvolging en handhaving

De rioolbeheerder kan aanmaningen versturen. Een eerste aanmaning is kosteloos. Wanneer geen passend gevolg gegeven wordt aan deze aanmaning, stuurt de rioolbeheerder een tweede aanmaning waarbij kosten voor de verlengde dossieropvolging kunnen worden aangerekend. De inhoud van deze aanmaning werd ook vastgelegd.

 

De rioolbeheerder kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet voorafgaand is gekeurd.

 

Via het VLARIO KPR-systeem wordt een nieuwe module ontwikkeld waarbij de gemeenten/rioolbeheerders makkelijk de dossiers kunnen raadplegen waarvoor opvolging of handhaving vereist is, zoals bv. dossiers waarvan de hersteltermijn verstreken is, en in welke fase van handhaving het dossier zich bevind.

Nuttige links
VLARIO

Meer info te vinden op de website van VLARIO