De afgelopen jaren is de aandacht voor een goed rioolbeheer sterk gegroeid. Er werd heel wat geïnvesteerd in het openbare rioleringsnet. Een correcte opbouw en aansluiting van de privé-riolering is dan ook noodzakelijk. In dit artikel gaan we wat dieper in op enkele praktische vragen.

In welke situaties moet een riolering gekeurd worden?

 

De keuring is verplicht in 4 gevallen:

  • vóór de eerste ingebruikname van de private riolering;
  • bij belangrijke wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnet kunnen bedreigen;
  • wanneer de rioolbeheerder vaststelt dat het water niet wordt afgevoerd zoals dit werd voorgeschreven;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privé-domein (conform de wetgeving Vlarem II)

 

De datum van de bouwaanvraag is dus niet van belang. Het is de datum waarop de aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering wordt aangevraagd. Voor alle aanvragen, daterend van na 1 juli 2011, moet een keuring gebeuren.

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een voorlopige en een definitieve aansluiting. Een voorlopige aansluiting wordt gerealiseerd tijdens het bouwproces. Deze aansluiting blijft meestal fysisch dezelfde als tijdens de definitieve aansluiting. Een voorlopige aansluiting moet niet gekeurd worden. Wanneer de keurder een conformiteitsattest aflevert krijgt de bouwheer de volwaardige definitieve aansluiting. Dit attest bewijst dat het rioolstelsel conform is met het waterverkoopreglement en moet afgeleverd worden vóór de eerste ingebruikname.


Wie is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring?

 

De bouwheer is verantwoordelijk voor de aanvraag van de keuring. Bij een aansluiting of heraansluiting zal hij een keurder moeten aanstellen. In de situatie waarbij het openbare stelsel wordt aangepast naar een gescheiden stelsel en de private riolering zal worden ‘afgekoppeld’ zullen er afspraken met de rioolbeheerder gemaakt worden over de aanstelling van een keurder.

De bouwheer kan contractueel overeenkomen met de architect of aannemer om deze taak op zich te nemen in naam van de bouwheer. Alle correspondentie met de keurder gebeurt in naam van de bouwheer. De keurder richt zich enkel tot de bouwheer of tot de gevolmachtigde.

 

Wanneer er geen keuring heeft plaatsgevonden dan ligt de verantwoordelijkheid bij de bouwheer. Hij dient op de hoogte te zijn van de vigerende wet- en regelgeving. Vergeet niet dat u als architect wordt verondersteld uw bouwheer te informeren.


In welke fase van de bouwwerken kan zo’n keuring best doorgaan?

 

De keuring kan pas plaatsvinden als alle aansluitpunten aanwezig zijn in de woning. Om eventuele kosten te vermijden kan men best de keuring laten plaatsvinden vóór het aanbrengen van vloerisolatie of chape. Als in een vroeg stadium gebreken worden vastgesteld, is het veel gemakkelijker (en minder kostelijk) om dit te herstellen. De keuring al laten doorgaan in ruwbouwfase is niet mogelijk. Op dat ogenblik zijn de aansluitpunten in de woning nog niet aanwezig en kan de keurder niet vaststellen welk sanitair toestel op welk tracé wordt aangesloten.


Hoe moet een dossier voor keuring worden voorbereid?

 

De keurder zal een aantal documenten opvragen. Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is zal de goedgekeurde vergunning opgevraagd worden. Er is een plan van de private waterafvoer nodig. Eventueel kunnen facturen voorgelegd worden als bewijsstuk voor de toegepaste materialen (vb. om de capaciteit van de regenwaterput aan te tonen). Het is aan te raden om foto’s van het stelsel voor te leggen waarop de verschillende onderdelen duidelijk zichtbaar zijn. Eis dus dat er foto’s genomen worden vóór het opvullen van de sleuven, zodat er voldoende bewijsstukken verzameld kunnen worden. Let erop dat de riolering ‘keurbaar’ is wanneer de keurder langskomt. De controle- en aansluitputjes moeten bereikbaar en zuiver zijn.

 

Wat dient een rioleringsplan te bevatten? Alle rioleringsonderdelen, richting van de vloeistofstromen, het onderscheid tussen grijs en zwart water en de omschrijving en aanduiding van alle aftappunten. De stelsels (afvalwater en hemelwater) worden best onderscheiden hetzij door een verschil in dikte van lijnen hetzij een verschil in kleur van lijnen. Er dient rekening te worden gehouden met de praktische uitvoeringen en richtlijnen van de rioolbeheerder qua inplanting van de rioleringsputjes.

 

Wie is er keurder en wat zijn de taken?

 

Een kandidaat-keurder dient een opleiding te volgen tot ‘keurder privé-riolering’. Enkel 'keurders privé-riolering' die in het bezit zijn van een erkenning en attest van Vlario of Aquaflanders mogen de wettelijk verplichte keuringen uitvoeren.

 

Welke keuring is vereist? Een keuring  type Vlario of een keuring type Aqua Flanders?

Deze vraag dient beantwoord te worden door de rioolbeheerder. De rioolbeheerder INFRAX staat er op dat het een keuring TYPE VLARIO is. De rioolbeheerder Aquafin en TMVW verkiezen meestal een keuring TYPE Aqua Flanders.

De meeste autonome gemeenten hebben geen voorkeur ten aanzien van het type keuring.


Tijdens de keuring zal er aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken en een aantal testen geoordeeld worden of het stelsel correct uitgevoerd is. De keurder gaat na of het stelsel volledig of optimaal gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving. Bij een positief oordeel krijgt de bouwheer een conformiteitsattest. Bij een negatief oordeel wordt een non-conformiteitentabel afgeleverd. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. Na aanpassing van de gebreken zal een herkeuring moeten plaatsvinden.

Samengevat: uw rol als architect

 

Zoals steeds dient de architect zijn bouwheer te informeren over de verschillende stappen in het bouwproces. U hoeft zelf geen keurder aan te stellen tenzij u dit mandaat krijgt van de bouwheer. Wanneer de bouwheer weigert een keurder aan te stellen moet u hem duidelijk informeren over de wetgeving en de gevolgen van het niet-naleven. Tijdens de uitvoering is het sowieso aan te bevelen om vóór het vullen van de sleuven de riolering aan een visuele controle te onderwerpen. Praktisch kunnen er op dat moment ook bewijzen verzameld worden voor de keuring.

 

U kan ervoor kiezen om zelf de rol van keurder op u nemen wanneer u de opleiding volgt en door Vlario of Aquaflanders gecertificeerd wordt. 

Nuttige links
Lijst rioolbeheerders

Wie is de rioolbeheerder in mijn project? Via de website van VMM kan u de rioolbeheerder van uw project terugvinden.

Keurders van Aquaflanders

Meer informatie over de keurders van Aquaflanders kan u terugvinden op de website van Aquaflanders.

Keurders van Vlario

Meer informatie over de keurders van Vlario kan u terugvinden op de website van Vlario.

Zie ook: Waar naartoe met mijn terrasafvoer?

In de praktijk blijkt het ontwerp van een gescheiden rioleringsstelsel niet altijd eenvoudig. De afvoer van terrassen is zo’n discussiepunt. Moet je ze aansluiten op het RWA- of op het DWA-tracé?