Wetgevend kader

Definities

Ir.-Arch. Julie Alboort • 8 december 2016

Overzicht van belangrijke definities met betrekking tot Waterbewust bouwen

A

B

'Bemalingswater'

= opgepompt grond- en bodemwater (cfr Vlarem II)

 

'Buitengebied'

= het deel van het gemeentelijke grondgebied dat niet binnen het centrale gebied ligt (cfr Vlarem II)

 

C

'Collector'

= de bovengemeentelijke openbare leidingen die bestemd zijn om de openbare riolering te verbinden met een openbare afwaterzuiveringsinstallatie en die beheerd worden door de in art. 32 septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging bedoelde vennootschap (cfr Vlarem II)

 

'Centraal gebied'

= het deel van het gemeentelijke grondgebied dat geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van een of meer agglomeraties (cfr Vlarem II)

 

'Collectief geoptimaliseerde  buitengebied'

= het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve inzameling en zuivering en waar die reeds gerealiseerd is (cfr Vlarem II)

 

'Collectief te optimaliseren buitengebied'

= het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve inzameling en zuivering en waar die nog te realiseren is (cfr Vlarem II)

 

D

E

F

G

'Gewone oppervlaktewateren’

= alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering (cfr Vlarem II)

 

'Gescheiden riolering'

= een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater (cfr Vlarem II)

 

'Gemeentelijk zoneringsplan'

= het plan dat voor een gemeente een onderscheid maakt tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering. In het centrale gebied werd reeds in collectieve sanering voorzien (cfr Vlarem II)

 

'Gebiedsdekkend uitvoeringsplan' of 'Uitvoeringsplan'

= het plan dat de uitvoering en de timing van de projecten regelt met betrekking tot de gemeentelijke en de bovengemeentelijk saneringsverplichting, evenals de noodzakelijke afstemming van de projecten  (cfr Vlarem II)

 

H

'Hemelwater'

= verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (cfr Vlarem II)

I

'Individuele voorbehandelingsinstallatie'

= septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen (cfr Vlarem II)

 

'Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater' of 'IBA'

= een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot de vooropgestelde normen. (cfr Vlarem II)

 

'Individueel te optimaliseren buitengebied'

= het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor individuele afvalwaterzuivering en waar voor de burger overeenkomstig dit besluit een individuele zuiveringsplicht geldt (cfr Vlarem II)

 

'Ingedeelde inrichting'

= elke inrichting die meldings- of vergunningsplichtig is krachtens het decreet betreffende de milieuvergunning en die vermeld is op de in Bijlage 1 bij Titel I van het VLAREM gevoegde lijst.

 

J

K

'Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater'

= de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving. (cfr Vlarem II)

 

L

'Lozing van afvalwater'

= de emissie van afvalwater door daartoe bestemde afvoerkanalen (cfr Vlarem II)

 

M

N

O

'Openbare riolering'

= het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater (cfr Vlarem II)

 

'Openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie'

= een openbare installatie waarin afvalwater wordt gezuiverd; hiermee wordt gelijkgesteld de installaties die beheerd worden door de in art. 32 septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging bedoelde vennootschap (cfr Vlarem II)

 

P

Q

R

S

'Septisch materiaal'

= bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit bezinkingsprocessen en biologische omzettingsprocessen (cfr Vlarem II)

 

T

U

V

W

X

Y

Z